Agenda

COLLOQUIUM  dd. 23 November 2021 – In samenwerking met: FEBEX – KGSO-CEJA – ABEX

Communicatie met en onder deskundigen (in het bijzonder Art. 973,§2 Ger. W.)

 COLLOQUE dd.23 Novembre 2021 – En collaboration avec FEBEX – KGSO-CEJA – ABEX

Communication avec et entre les experts (en particulier l’Art. 973,§2 C. Jud.)

 

NL

Het maatschappelijk bestel en de rechtstaat naar dewelke iedereen streeft, leiden tot het respect van rechten en leggen verplichtingen op. Zeer dikwijls houdt de regeling van deze ruzies in dat het technisch bewijs wordt geleverd op basis waarvan de rechter recht zal spreken.

Deze discussies, wellicht terecht onder bepaalde omstandigheden, zijn soms voor de gerechtelijke deskundige bron van extreme moeilijkheden en tegenwerkingen wanneer hij/zij moet bewijzen en onder strenge kritiek, dat het werk werd uitgevoerd “in het algemeen belang”; de bewijsvoering vergt belangrijke en soms onvoorziene prestaties ten einde de rechtbank te verhelderen naar aanleiding van de taxatie van de gerechtskosten.

De zendingen toevertrouwd aan de gerechtelijke deskundige zijn divers en uiteenlopend. De duur van de termijn schommelt van enkele weken tot meerdere jaren, zelfs decennia; zij noodzaken een onontbeerlijke samenwerking met de advocaten, ook met de rechter, duur die niet altijd gevrijwaard blijft van moeilijkheden en strubbelingen.

De volbrenging van de zending geschiedt onder het toezicht van de rechter zonder dat deze altijd de kritieken ontwikkeld ten aanzien van de verplichtingen van de deskundige, op een correcte wijze kan ontwarren.

Art 973,§2 is een goed hulpmiddel om betwistingen snel op te lossen maar tegenwoordig worden (te) veel discussies lopende een expertise onmiddellijk voor de rechter gebracht middels art 973,§

 

Accreditatie:

 

 • Alle deelnemers ontvangen op aanvraag een aanwezigheidsattest. :
 • Attestations de présence disponibles sur demande :
 • Institution de Formation Judiciaire (IFJ) : La demande a été faite pour la prise en charge par l’Institut de Formation Judiciaire pour magistrats, stagiaires judiciaires et membres du personnel de l’ordre judiciaire qui sont effectivement présents.
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste neming voor magistraten, gerechtelijke stagiaires et personeelsleden van de rechtelijke orde die effectief aanwezig zijn, werd aangevraagd.
 • Orde van Architecten – Vlaamse Raad : Erkenning aangevraagd
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkenning aangevraagd
 • Ordre des Architectes – Conseil francophone et Germanophone : La demande d’accréditation a été déposée
 • Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (OBFG) : La demande pour accréditation pour la formation permanente des avocats a été déposée

 

FR

La vie en société et l’état de droit auxquels chacun aspire légitimement induisent le respect de droits et imposent des obligations. Bien souvent, le règlement de ces querelles implique que soit établie la preuve technique sur base de laquelle le juge dira le droit.

Ces querelles, certes légitimes sous certains aspects, sont parfois, pour les experts judiciaires, sources d’extrêmes contrariétés lorsqu’ils doivent démontrer, face à des critiques acerbes, que leur travail a été accompli dans l’intérêt général ; les démonstrations requièrent d’importantes et imprévues prestations pour éclairer le Tribunal à l’occasion de la taxation des frais d’expertise ?

Les missions, confiées aux experts judiciaires, sont diverses et variées. Leur durée varie de quelques semaines à plusieurs années, voire même des décennies ; elles nécessitent d’une indispensable collaboration avec les avocats ; qui n’est pas toujours dénuée de difficultés ou de heurts.

L’accomplissement de cette mission se déroule sous le contrôle du juge sans que celui-ci puisse toujours correctement décrypter les critiques développées à l’encontre des devoirs accomplis par les experts judiciaires.

Grâce à l’article 973, § 2, les litiges se règlent rapidement mais actuellement beaucoup (trop) de discussions au cours d’une expertise mènent à un procès à cause de ce même article.

Accrédiations

 • Attestations de présence disponibles sur demande :
 • Institution de Formation Judiciaire (IFJ) : La demande a été faite pour la prise en charge par l’Institut de Formation Judiciaire pour magistrats, stagiaires judiciaires et membres du personnel de l’ordre judiciaire qui sont effectivement présents.
 • Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) : Ten laste neming voor magistraten, gerechtelijke stagiaires et personeelsleden van de rechtelijke orde die effectief aanwezig zijn, werd aangevraagd.
 • Orde van Architecten – Vlaamse Raad : Erkenning aangevraagd
 • Orde van Vlaamse Balies (OVB) : Erkenning aangevraagd
 • Ordre des Architectes – Conseil francophone et Germanophone : La demande d’accréditation a été déposée
 • Ordre des barreaux francophones et germanophone de Belgique (OBFG) : La demande pour accréditation pour la formation permanente des avocats a été déposée

 

Praktische info – Infos pratiques

Datum – Date

Dinsdag 23 november 2021 van 10u00 tot 16u30 (onthaal van de deelnemers vanaf 9u30)

Mardi le 23 novembre 2021 de 10h00 à 16h30 (accueil des participants à partir de 9h30)

 

Simultaanvertaling wordt voorzien.

Une traduction simultanée est prévue

 

Locatie – Lieu

The International Auditorium – Auditorium

Koning Albert II laan n°5  – Boulevard du Roi Albert II n° 5

1210 Brussel –  Bruxelles

 

Inschrijving  

Het inschrijvingsgeld voor deze opleiding bedraagt 161,15 euro (excl. 21% btw) / 195 euro (incl. 21% btw) en omvat:

 • de deelname aan het colloquium
 • de documentatiemap
 • de catering
 • simultaanvertaling

Deelnemers aan opleidingen die specifieke noden hebben ten gevolge van bepaalde beperkingen inzake voeding – fysieke handicap – …, vragen we om dit vooraf kenbaar te maken. Zo kunnen we daar – in de mate van het mogelijke/redelijke – rekening mee houden zodat iedereen de vorming optimaal kan volgen.

Inschrijven via de website is mogelijk zonder meteen te betalen. Na het creëren van een profiel en het doorgeven van de facturatiegegevens, kan u in de volgende stap kiezen om meteen te betalen of pas te betalen na ontvangst van de factuur. Daar is het ook mogelijk om een bestelbonreferentie door te geven.

Link naar de pagina : https://nieuwsbriefmodule.diekeure.be/formulier/nl/NAV%20ARTCATSP_RECHT

Meer informatie volgt bij de bevestiging van uw inschrijving.

 

Bespaar met KMO-portefeuille

Die Keure Opleidingen is erkend als gecertificeerd opleidingsinstituut. Daardoor kan u deze opleiding gedeeltelijk betalen met de subsidies die de Vlaamse Overheid toekent via de KMO-portefeuille. Indien u voldoet aan de criteria kan uw bedrijf tot 30% besparen op uw opleidingskost. Meer informatie? www.kmo-portefeuille.be

 Het erkenningsnummer van die Keure Opleidingen is DV.O106345. Uw aanvraag bij de KMO-portefeuille moet gebeuren ten laatste 14 dagen na de opleiding. De deelnemer verbindt zich ertoe de regels gesteld door het Agentschap Ondernemen te respecteren.Annulation

Annuler n’est possible que dans les 14 jours après l’inscription, à moins que la formation se passe dans ces 14 jours, dans ce cas la date d’annulation est au plus tard 5 jours avant la date de la formation. Dans le cas où l’inscription n’est pas effectuée via la boutique en ligne, 15 euros sont toujours facturés comme frais d’annulation. Vous pouvez toujours indiquer un remplacement gratuitement.

 

Inscription

Le droit de participation au congrès s’élève à 161,15 euros (tva non comprise) / 195 euros (tva 21 % comprise) et comprend:

 • la participation au colloque
 • la farde de documentation
 • la restauration
 • la traduction simultanée

lien vers la page de l’inscription : https://www.diekeure.be/fr-be/formations/11506/communicatie-met-en-onder-deskundigen-in-het-bijzonder-art-9732-ger-w-communication-avec-et-entre-les-experts-en-particulier-lart-9732-c-jud-

De plus amples informations suivront lors de la confirmation.

 

Annulatie

Annuleren kan enkel binnen de 14 dagen na inschrijving, tenzij de opleiding binnen deze 14 dagen doorgaat, dan valt de einddatum van deze annulatie uiterlijk 5 dagen voor de opleidingsdatum.

In geval er niet ingeschreven werd via webshop, wordt in dat geval steeds 15 euro aangerekend als annulatiekost.  Kosteloos een vervanger aanduiden kan altijd.

 

Annulation

Annuler n’est possible que dans les 14 jours après l’inscription, à moins que la formation se passe dans ces 14 jours, dans ce cas la date d’annulation est au plus tard 5 jours avant la date de la formation. Dans le cas où l’inscription n’est pas effectuée via la boutique en ligne, 15 euros sont toujours facturés comme frais d’annulation. Vous pouvez toujours indiquer une personne en remplacement qui viendra gratuitement à votre place.

 

PROGRAMMA- PROGRAMME

9:30 – 10:00 : Onthaal van de deelnemers met koffie en thee / Accueil des participants avec café et thé

VOORMIDDAG – MATINEE

10.00 – 10.10 : Inleiding/ Introduction door / par  Joost Beke, Voorzitter FEBEX, Expert-architect/Président FEBEX, Expert architecte

10.10 – 10.25 : Inleiding/Introduction door / par Minister Vincent Van Quickenborne, Minister van Justitie/Ministre de la Justice

10.25 – 10.50 : Het gerechtelijk deskundig onderzoek onder het toezicht van de rechter door Toon Lysens, Erevoorzitter Ondernemingsrechtbank Tongeren/Président d’honneur du Tribunal de l’Entreprise de Tongres

10.50 – 11.30 : Wat verbeteren in communicatie/dienstverlening? Ervaringen? Problemen? Hoe verbeteren? door Nathalie De Wulf, Advocaat/Avocat

11:30 – 12:10 :  Artikel 973, §2 Gerechtelijk Wetboek: uw redder in nood? door An Beaucourt, Rechter, Rechtbank van Eerste Aanleg Oost-Vlaanderen, afdeling Gent /Juge Tribunal de première instance Gand

12:10 – 12:30 : Q&A

 

12:30 – 14:00 : Lunch

 

NAMIDDAG – APRES-MIDI

 

14:00 – 16:00 : Inleiding – In de context / Introduction – Mise en perspective door / par Michaël Powis de Tenbossche, Voorzitter KGSO – Président CEJA geïntroduceerd door / introduit par Carl De Ridder, Gewezen voorzitter KGSO, ere architect – deskundige / Ancien président CEJA, Expertarchitecte honoraire

 

Invalshoek van / Le point de vue de :

 

Magistraten / Magistrats:

N: Veerle Roets, Rechter Ondernemingsrechtbank Gent/ Juge Tribunal de l’entreprise Gand

F: Dejan Savatic, PrésindentTribunal de l’entreprise du Brabant Wallon / Voorzitter Ondernemingsrechtbank Waals-Brabant

Experten / Experts:

N: Robert De Lathouwer, Expert

F: Pierre Paul Hermoye, Ervaren juridisch deskundige/Expert judiciaire expérimenté

Advocaten / Avocats:

N: Marco Schoups, Advocaat/Avocat

F: Arnaud Jansen, Advocaat/Avocat

 

16:00 – 16:15 : Conclusies/Conclusions door/par Johan Boon, Kamervoorzitter van de bouwkamer in het Hof van Beroep Brussel/Président de chambre de la Cour d’Appel de Bruxelles

 

16:15 – 16:30 : Slotwoord/Mot de la fin par Alain Coppe, Président ABEX, Voorzitter ABEX

 

16:30 : Slotdrink / Verre de l’amitié